cz de en fr

Soudní překlady zajišťujeme pro

  • všechny podnikatelské subjekty z ČR (fyzické či právnické osoby, podnikatele, neziskové organizace)
  • státní správu, úřad vlády
  • všechny soukromé osoby z ČR
  • podnikatelské subjekty ze zahraničí
  • soukromé osoby ze zahraničí
  • ostatní

Co přinést s sebou

Je to snadné. Potřebujete pouze notářskou kopii vašeho dokumentu a hotovost na úhradu překladu.

Jste v Praze?

Není problém, ůžete překlad objednat telefonem či mailem a dokument doručit osobně, nebo doporučenou poštou.

Jste mimo Prahu?

Překlad můžete ihned objednat telefonem nebo mailem a dokument nám odeslat doručenou poštou.

Doručení funguje spolehlivě

Doba doručení je po ČR 1-2 dny, po EU 3-4 dny.

Apostila

(Apostille) je doložka, jež se připojuje za oficiální listiny a dokumenty. Jedná se o ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí.

Tato zvláštní doložka nahrazuje v případech stanovených mezinárodními smlouvami superlegalizaci. Takovou mezinárodní smlouvou je například Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961. V tomto případě tedy listina nemusí být ověřena zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, ale konečné ověření provádí v zemi, ve které byla listina vystavena, tzv. apostilní orgán. Informaci o tom, zda je třeba provedení superlegalizace nebo zajištění apostily, je možné zjistit telefonickým dotazem na zastupitelském úřadu ČR.

Úkon provádí v České republice MZV ČR a pro listiny vydané justičními orgány, tedy soudy, státním zastupitelstvím, exekutory nebo notáři MS ČR.

Apostila se ve většině případů vystavuje v úředním jazyce státu, ve kterém byly listiny vystaveny, někdy bývá i dvoujazyčná (druhým jazykem je nejčastěji angličtina). Pro předložení v zemi určení bývá proto nezbytný ověřený překlad, rovněž méně správně označovaný jako soudní překlad, který splňuje požadavky na ekvivalentní transfer obsahu z cílového jazyka do jazyka přijímající země.

Superlegalizace

neboli vyšší ověření listin je úkonem správního orgánu, kterým se ověřuje veřejná listina úředně ověřená za účelem jejího použití v zahraničí.

Superlegalizaci českých listin provádí orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal (např. Ministerstvo spravedlnosti ČR). Po něm následuje další ověření podpisu a úředního razítka daného nadřízeného orgánu státní správy Ministerstvem zahraničních věcí ČR a nakonec ještě ověření podpisu a úředního razítka Ministerstva zahraničních věcí ČR diplomatickým nebo konzulárním úřadem státu, na jehož území má být listina použita.

Superlegalizace se nevyžaduje v případě, kdy je uzavřena mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, např. Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961, jež odstranila mezi smluvními státy požadavek superlegalizace a nahradila jej zvláštní doložkou, tzv. apostilou.

Superlegalizací se opatřují matriční dokumenty, jako jsou oddací listy a rodné listy, jichž je zapotřebí např. pro uzavření sňatku v zahraničí, dále pak výpisy z obchodního rejstříku (pro zakládání společností), diplomy (pro účely uznání vzdělání v zahraničí, nostrifikace), plné moci (pro provádění nejrůznějších právních úkonů) a řada dalších listin požadovaných při úředních úkonech v zahraničí.